Accueil > Programmes des passages de grades > Aïki-jujutsu Ikkyu

Aïki-jujutsu Ikkyu

Ceinture marron + hakama

Henka-Waza (variantes)

 • 1. Shuto Ate / Ushiro Gari
 • 2. Oshi Ate / Ushiro Gari
 • 3. Ude Ate / Ushiro Gari
 • 4. Mochi Mawachi / Mae Otoshi
 • 5. Mochi Mawachi / Sumi Otoshi
 • 6. Kata Mochi / Shuto Ate Gaeshi
 • 7. Ryo Mochi / Ude Ate Gaeshi
 • 8. Irimi Tenkan / Kote Gaeshi
 • 9. Tate Ori / Kote Mawachi
 • 10. Gyaku / Kote Gaeshi
 • 11. Uchi Kote / Tsuri Komi Barai
 • 12. Ude Garame / Koshi Guruma
 • 13. Soto Ude / O Hineri
 • 14. Ude Kujiki / Osae Garame
 • 15. Ushiro barai / Maki Komi
 • 16. Ushiro Gari /Kata Oshi Ate
 • 17. Kubi Kakae / Koshi Guruma
 • 18. Sukui / Koshi Guruma
 • 19. Kakae Koshi / Uchi Gari
 • 20. Gyaku Kakae / Koshi Guruma
 • 21. Ippon Seoi / Ushiro Barai
 • 22. Kote Ori Kakae / Ushiro Barai

Aïki-Goshindo Waza (travail libre sur 40 formes d’attaques)

Katate Tori : Tagaï Tori : Ryote Tori : Morote Tori : Mune Dori : Ryo Mune Dori : Kata Tori :
Ryo Kata Tori : Sode Tori :Ryo Sode Tori : Mae Kakae Uwate Tori : Mae Kakae Shitate Tori :
Kubi Shime Dori :Ushiro Ryote Tori : Ushiro Kata Tori : Ushiro Tekubi Shime Tori :
Ushiro ryo Kata Tori : Himo Shime Tori : Ushiro Eri Tori : Ushiro Kakae Uwate Tori :
Ushiro Kakae Shitate Tori : Ushiro Tekubi Shime Tori : Ushiro Tekubi Kakae Shime Tori :
Migi Men Uchi : Hidari Men Uchi : Migi Do Uchi : Hidari Do Uchi : Jodan Tsuki : Chudan Tsuki : Yoko Geri : Mae Geri : Migi Kiri Tanto Tori : Hidari Kiri Tanto Tori : Chudan Tsuki Tanto Tori : Migi Tambo Tori : Hidari Tambo Tori : Migi Men Uchi Jo Tori : Hidari Men Uchi Jo Tori :
Chudan Tsuki Jo Tori : Jodan Tsuki Jo Tori

Randori No Kata

Travail libre sur attaques non imposées